Smyrna, Turkey

now called Smyrna

Smyrna, Turkey

now called Izmir